Släktböckerna

Av Per Andersson & Johan Lindhardt

Bokverk i sex band om Långarydssläkten

Den senaste bokutgåvan om Långarydssläkten består av sex bokband. De fyra första kom ut 2006, det femte 2010 och det sjätte bandet 2014. Totalt omfattar de sex delarna 3 944 sidor. Böckerna är inbundna i formatet 17x25 cm och innehåller både släktnamns- och ortnamnsregister.

 

Köp av släktböcker

Bokverket om Långarydssläkten i sex volymer är slutsålt.

Det återstår dock några lösa exemplar av del 4. Dessa har skänkts till Långaryds hembygdsförening och kan köpas därifrån på plats i Långaryd för 50 kronor per styck, som går oavkortat till hembygdsföreningen. Porto tillkommer om man vill få boken skickad med post.

Kontakta hembygdsföreningens ordförande Birgitta Holmén per telefon 070-377 30 10 eller e-post.

Del 4 omfattar gren F (Peter Andersson, 1707-1793) och H (Nils Andersson, 1712-1770), förutom de barnlösa E (Bengt Andersson, 1707-1707) och G (Anders Andersson, 1710-1710), samt släktnamnsregister och ortnamnsregister till alla de fyra första volymerna.

 

Tidigare utgåvor av Långarydssläkten

Efter drygt 10 års utforskande av Långarydssläkten publicerades släkt­­ma­te­rial­et första gången i början av 1988 i form av boken Långa­r­yds­ättlingar. Senare detta år utgavs en utökad and­ra upp­la­ga, som sam­­­ma år följdes av ett supplement, kal­lat Nya Långarydsättlingar. En kraftigt utökad edition av släktredogörel­sen kom 1990 under namnet Långa­ryds­släkten. 1991 hölls det stora släktmötet i Långaryd, som ytterligare ökade intresset för släkt­en. Där­efter har kart­­lägg­ningsarbetet fortsatt, framför allt genom att många nya släktgrenar tillförts av personer som upp­täckt att de till­hör släkten och att släktmedlemmen Johan Lindhardt, som 1991 utarbetade ett person- och ortnamns­re­gis­ter till 1990 års bok, systema­tiskt följt upp släkt­ens outredda grenar och fört dem till nutid. Som resultat utkom i december 1998 den femte ver­­sionen av Långarydssläktens ge­nealogi. Den är nästan tre gånger så omfattande som närmast före­gående utgåva och innehåller även alla de fyra tidigare böckernas ma­terial. Som en fortsättning på denna s k huvudbok förelåg 2002 i tryck en sjätte edition i form av en tilläggsbok med sju nyutforskade släktgrenar. Ett ex­empel på en mera utförlig fram­ställning om en mind­re del av den totala släkten är Per Anderssons Släkten Jehander, som 1994 utgavs av Släkt­för­ening­en Je­han­der.

För att skapa överblick och sammanhang i ett så stort släktmaterial som Långarydssläkten utgör med sina flera tiotusental personer, har Per Andersson 19771982 utar­be­tat och därefter stegvis utveckat ett system för redovisning av släktinformation i en särskild form av stamtavla och med systematiska bok­stavs­beteck­ning­ar. Med hjälp av detta kan man enkelt räkna ut hur var och en av ättlingarna är släkt med övriga. Systemet presenteras i varje utgåva av släktboken och här på släktens hemsida.

Upphovsrätt/Copyright © 2004–2020 Per Andersson & Johan Lindhardt

Källa: www.langarydsslakten.se